مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسعود
نام خانوادگی:پور سید آقائی
نخصص ها:فقه و اصول ، امامت و مهدویت

زندگی نامه

    
پورسید آقائی   مسعود

زندگینامه:
عضو شورای واحد پژوهش و نگارش فیلم نامه در مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما از سال 1378 تا کنون
مسئول بنیاد حضرت مهدی و مسئول آموزش این بنیاد.
تدریس فقه و اصول تفسیر و تاریخ در مدارس آیت الله گلپایگانی و امام خمینی.
تدریس خارج فقه و اصول در منزل از سال 1378 تا کنون.
همکاری و انجام مصاحبه با شبکه های 2 و 3 و4 سیما در تمامی مناسبتها از سال 1375 تا کنون
مشغول به تألیف جزوات روش شناسی فهم قرآن برای مراکز تخصصی تفسیر و نظام مدیریت اسلامی به صورت شخصی.


کتب: ‏ 

1. حجاب میوه شناخت / 1374
2. تاریخ عصر غیبت / بصورت گروهی / 1379
3. درس هایی از علوم قرآن
4. درسنامه تاریخ عصر غیبت /گروهی/ مرکز جهانی علوم اسلامی/ 1379
5. پیدای پنهان / 1379
6. چشمه در بستر تحلیلی از زمان شناسی حضرت زهرا(س) / حضور قم/ 1375
7. پژوهشی در دین و مبانی حکومت دینی / حضور
8. نظام مدیریت اسلامی / فردی/ مدیریت دانشگاه علم و صنعت


مقالات: ‏‏

1- مردم نهادها و بزرگداشت هفته مهدویت (15-9) شعبان / انتظار / 8
2- عدالت مهدوی استمرار عدالت نبوی و علوی / انتظار / 13
3- بیعتی تا همیشه / انتظار / 11
4- دین و نظام سازی/ کنگره امام و حکومت اسلامی
5- از وحدت تا جدائی/ روزنامه کیهان قم/ 1372
6- تحول و اجتهاد/ کنگره امام و زمان و مکان
7- انسان جاری / جزوه / دانشگاه صنعتی شریف
8- انسان و تربیت اسلامی/ جزوه / دانشگاه صنعتی شریف
9- مروری بر سوره آل عمران/ جزوه / مرکز تخصصی تفسیر/ 1378
10- عاشورا تحلیلها ،پیامها و ره یافتها / جزوه/ فردی تاریخ مجموعه سخنرانی های ایشان 1376
11- تحلیلی از تاریخ اسلام/ جزوه / فردی تاریخ دانشگاه صنعتی شریف
12- جزوه تفسیر سوره روم/ فردی/ مرکز تخصصی تفسیر
13- مبانی اعتقادی مهدویت(1)/ فصلنامه انتظار


متفرقه: ‏

فعالیتهای علمی، پژوهشی و تدریس
تدریس شرح لمعه و اصول فقه مدرسه علمیه معصومیه/ 1365-1368
تدریس تفسیر تربیتی مرکز تخصصی تفسیر حوزه/ 1376
تدریس اصل کاربردی فقه دیات و نکاح مرکز تخصصی قضاء حوزه/ 1379
تدریس علوم قرآن و تفسیر و تاریخ اسلام مرکز تخصصی تبلیغ/1375
تدریس مدیریت اسلامی و تفسیر برای مقطع دکترا دانشگاه علم و صنعت/1378-1380
تدریس معارف اسلامی،تاریخ اسلام و مدیریت اسلامی دانشگاه صنعتی شریف/ 1365-1373
تدریس برای هیأت رئیسه
تدریس ویژه امام مهدی بنیاد حضرت مهدی
تدریس حلقات شهید صدر و تفسیر مدرسه مرعشیه 1375-1377
تدریس رسائل مدرسه آیت الله گاپلیگانی/1370
تدریس مدیریت اسلامی،علوم قرآنی،فقه،تفسیرتاریخ حدیث/1374-1377


                                                         به روزرسانی:پائیزسال1385


مسعود  پورسید آقائی

زندگینامه:
عضو شورای واحد پژوهش و نگارش فیلم نامه در مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما از سال 1378 تا کنون مدیر مؤسس مرکز تخصصی مهدویت، رئیس پژوهشکده مهدویت ( مؤسسه آینده روشن ) تدریس فقه و اصول تفسیر و تاریخ در مدارس معصومیه ، آیت الله گلپایگانی و امام خمینی. تدریس خارج فقه و اصول از سال 1378 تا کنون. همکاری و انجام مصاحبه با شبکه های 2 و 3 و4 سیما در تمامی مناسبت ها از سال 1375 تا کنون . مشغول به تألیف جزوات روش شناسی فهم قرآن برای مراکز تخصصی تفسیر و نظام مدیریت اسلامی به صورت شخصی. تدریس در مراکز تخصصی حوزه علمیه .


کتب: ‏

1. حجاب میوه شناخت / 1374
2. تاریخ عصر غیبت / بصورت گروه / 1379
3. درسهایی از علوم قرآن
4. درسنامه تاریخ عصر غیبت / گروهی/ مرکز جهانی علوم اسلامی/ 1379
5. پیدای پنهان / 1379
6. چشمه در بستر تحلیلی از زمان شناسی حضرت زهرا(س) / حضور قم/ 1375
7. حور در آتش / حضور قم
8. نظام مدیریت اسلامی / فردی/ مدیریت دانشگاه علم و صنعت
9. با جاری کوثر / شرح خطبه ها حضرت زهرا سلام الله علها / حضور قم
10. انتظار و عاشورا ( تحلیلها، پیامها و رهیافتها ) / حضور قم
11. دین و نظام سازی ( پژوهش در دین و مبانی حکومت دینی / حضور قم
12. میر مهر ( جلوه های صحبت امام زمان ع / حضور


مقالات: ‏‏

1- مردم نهادها و بزرگداشت هفته مهدویت (15-9) شعبان / انتظار / 8
2- عدالت مهدوی استمرار عدالت نبوی و علوی / انتظار / 13
3- بیعتی تا همیشه / انتظار / 11
4- از وحدت تا جدائی/ روزنامه کیهان قم/ 1372
5- تحول و اجتهاد/ کنگره امام و زمان و مکان
6- انسان جاری / جزوه / دانشگاه صنعتی شریف
7- انسان و تربیت اسلامی/ جزوه / دانشگاه صنعتی شریف
8- مروری بر سوره آل عمران/ جزوه / مرکز تخصصی تفسیر/ 1378
9- تحلیلی از تاریخ اسلام/ جزوه / فردی تاریخ دانشگاه صنعتی شریف
10- جزوه تفسیر سوره روم/ فردی/ مرکز تخصصی تفسیر
11- مبانی اعتقادی مهدویت(1)/ فصلنامه انتظار
12- سه مقاله های فصلنامه انتظار از شماره یک تا هفده ( هم اکنون ) شهریور 1385

متفرقه :

فعالیت های علمی، پژوهشی و تدریس
1. تدریس شرح لمعه و اصول فقه مدرسه علمیه معصومیه/ 1365- 1368
2. تدریس تفسیر تربیتی مرکز تخصصی تفسیر حوزه/ 1376
3. تدریس اصل کاربردی فقه دیات و نکاح مرکز تخصصی قضاء حوزه/ 1379
4. تدریس علوم قرآن و تفسیر و تاریخ اسلام مرکز تخصصی تبلیغ/1375
5. تدریس مدیریت اسلامی و تفسیر برای مقطع دکترا دانشگاه علم و صنعت/1378-1380
6. تدریس معارف اسلامی،تاریخ اسلام و مدیریت اسلامی دانشگاه صنعتی شریف/ 1365-1373
7. تدریس برای هیأت رئیسه
8. تدریس ویژه امام مهدی بنیاد حضرت مهدی
9. تدریس حلقات شهید صدر و تفسیر مدرسه مرعشیه 1375-1377
10. تدریس رسائل مدرسه آیت الله گاپلیگانی/1370
11. تدریس علوم قرآنی،فقه، تفسیرتاریخ حدیث/1374-1377
11. تدریس مدیریت اسلامی ، دوره دکتری، دانشگاه علم و صنعت مقطع دکترا، در مرکز تخصصی حوزه